Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

 

1. ALGEMENE WAARSCHUWING

1.1. De CIVA Stichting (hierna, " CIVA ") respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna, de "Gebruikers")

1.2. CIVA verwerkt de persoonlijke gegevens die haar gegeven worden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.

1.3. De toegang tot de site www.civa.brussels  (hierna, de " Site ") impliceert dat de internetgebruiker huidige privacy policy (hierna, het " Policy ") en ook de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna, de " AGV ") volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1.4. De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van de informatie hieronder en staat CIVA toe om de persoonlijke gegevens die hij aan de Site doorgegeven heeft in het kader van het aanbod (hierna, het " Aanbod ") van CIVA te verwerken conform met wat hieronder wordt bepaald.

1.5. Mits mededeling aan de Gebruikers, kan CIVA de huidige Policy wijzigen en aanpassen, meer bepaald met betrekking tot elke nieuwe wetgeving en/of verordeningen die van toepassing kunnen zijn (zoals de aanvaarding van een nieuwe Europese verordening over de behandeling van persoonlijke gegevens – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – van 14 april 2016 en in voege vanaf 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijken van de Europese Commissie inzake de bescherming van gegevens en beslissingen van hoven en rechtbanken ter zake.

1.6. De Policy geldt voor alle pagina’s opgenomen op de Site en voor de registraties via deze Site. Ze is niet toepasselijk op de pagina’s gehost door derden waarnaar CIVA zou kunnen linken en waarvan de politiek met betrekking tot de privacy kan afwijken. CIVA kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of door derden verwerkt worden.

1.7. De mededeling van gegevens van persoonlijke aard is soms vereist om bepaalde delen van de Site te bereiken (bv. voor de reservering van stageplaatsen voor kinderen of deelname aan een wedstrijd). Zonder mededeling van deze gegevens kan CIVA de Gebruiker de toegang tot die bepaalde delen van de Site weigeren.

 

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

2.1. De toegang tot de Site is in principe mogelijk zonder gegevens uit de persoonlijke levenssfeer aan te leveren, zoals naam, voornaam, postadres, mailadres, enz. .

2.2. Nochtans kan binnen het kader van het Aanbod de Gebruiker gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mede te delen. In dit geval is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens :

CIVA Stichting

Kluisstraat 55

1050 Elsene

Nr. KBO: 653.956.380

 

2.3. Elke vraag of verzoek over de verwerking van deze gegevens kan gericht worden aan volgend adres: dataprivacy@civa.brussels.

 

3. VERZAMELDE GEGEVENS

3.1. GEGEVENS DOORGEGEVEN AAN CIVA DOOR DE ACTIEVE TUSSENKOMST VAN DE GEBRUIKER

Door te surfen op de Site, door de formulieren op de Site in te vullen of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, via een mobile applicatie of via de sociale netwerken gelinkt aan CIVA, staat de Gebruiker aan CIVA toe om de gegevens die hij meedeelt op te nemen en te bewaren voor de doeleinden zoals vermeld in punt 4; deze gegevens omvatten met name:

- identificatiegegevens, zoals de naam, de voornaam, het geslacht, het mailadres en de geboortedatum en de fysische contactgegevens;

- de bankgegevens noodzakelijk voor het Aanbod, zoals bankrekeningnummer, IBAN en BIC/SWIFT;

- facturatiegegevens;

- de mededelingen uitgewisseld tussen de Gebruikers en CIVA;

- bijkomende gegevens gevraagd door CIVA aan de Gebruiker ter identificatie, of om te verhinderen dat de Gebruiker enige bepaling van het huidige Policy, de AGV of de toepasselijke wetgeving en reglementen zou schenden; en

- alle andere gegevens die vrijwillig door de Gebruiker aan CIVA worden doorgegeven met een welbepaald doel zoals beschreven in de huidige Policy, in de AGV, op de Site of op elke andere communicatiedrager gebruikt door CIVA.

3.2. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH AAN CIVA DOORGEGEVEN WORDEN BIJ HET RAADPLEGEN VAN DE SITE.

3.2.1. « COOKIES »

Om het surfen op de Site te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Site gebruik maken van "cookies".

Een "cookie" is een klein bestand dat door een website op de computer of de smartphone van de Gebruiker bewaard wordt. Deze "cookie" kan terug opgehaald worden bij een later bezoek op de Site. De "cookie" kan enkel gelezen worden door de website die de cookie heeft geplaatst. De Site gebruikt "cookies" voor het goede beheer van de Site, meer bepaald om de voorkeuren van de Gebruiker te bewaren, of om informatie te bekomen over de geraadpleegde pagina’s en de datum en het uur van de raadpleging.

De meeste "cookies" werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij verwittigd wordt als er een "cookie" aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de Site kunnen verhinderen of bemoeilijken.

Mits voorafgaandelijke instemming van de Gebruiker, kan de Site ook het gebruik toelaten van cookies van derden, zoals onder meer deze hierna beschreven:

- Facebook, Twitter, Instagram & Vimeo

CIVA gebruikt op zijn Site de sociale modules van de providers van sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en Vimeo. Deze sociale modules maken een directe verbinding met de server van het sociale netwerk via de browser van de Gebruiker. De provider van het sociale netwerk, aangeklikt door de Gebruiker, ontvangt de informatie dat de Gebruiker de Site bezocht heeft. Indien de Gebruiker geregistreerd en gekend is op het bewuste sociale netwerk, kan de provider een verband leggen tussen het profiel van de Gebruiker en de bezochte Site. De provider van het netwerk kan dan toekomstige interacties uitwerken. Indien de Gebruiker niet geregistreerd is op het sociale netwerk, kan de provider het IP-adres van de Gebruiker opslaan. Om de overdracht van deze gegevens naar de provider van het sociale netwerk te vermijden, mag de Gebruiker de knop overeenstemmend met het sociale netwerk niet aanklikken.

- Google analytics

De Site gebruikt ook Google analytics. Deze dienst aangeboden door Google analyseert de activiteit van de Site. Google verzamelt de gegevens inzake het internetverkeer en het aantal bezoekers. Dit hulpmiddel laat CIVA toe de prestaties van de Site inzake het surfgedrag te meten en gegevens over activiteit en andere data te verzamelen.

Google’s Privacy & Terms.

 

3.2.2. GEGEVENS BEWAARD OP GERAADPLEEGDE SERVERS.

Wanneer de Gebruiker de Site betreedt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals het domeintype waarmee de Gebruiker zich verbindt met het internet, het IP-adres van de Gebruiker (op het moment van de verbinding), de datum en het uur van het betreden van de Site en andere gegevens over het verkeer, lokalisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat gebruikt werd, het platform en/of het gebruikte exploitatiesysteem, de zoekmotor alsook de sleutelwoorden gebruikt om de Site te vinden, enz. .

Geen enkele nominatief gegeven dat toelaat om de Gebruiker te identificeren wordt echter verzameld via deze registraties. De gegevens worden enkel behouden met het doel statistieken te verzamelen en de Site te verbeteren.

 

4. DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING

4.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Zonder afbreuk te doen aan wat in punt 3.2 verduidelijkt werd betreffende de gegevens die automatisch overgemaakt worden, verzamelt, bewaart en gebruikt de Site persoonlijke gegevens van haar Gebruikers onder meer voor volgende doeleinden:

- om de contractuele relatie met de Gebruiker vast te leggen, te verwezenlijken en te regelen;

- om de Gebruiker toe te laten deel te nemen aan stages/wedstrijden/lezingen/rondleidingen en meer in het algemeen om het Aanbod te verschaffen;

- om de persoonlijke gegevens van de Gebruikers op te nemen in een of meerdere automatische bestanden;

- om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

- om interne statistische onderzoeken en marktstudies uit te voeren en om verscheidene statistische systemen en studies toe te passen;

- om de Gebruiker toe te laten berichten te ontvangen en zijn account te beheren vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, smartphone, enz.)

- om fraude of andere analoge, onwettige praktijken op te sporen en/of te verhinderen;

- om de kredietkaarten en andere betalingskaarten te controleren;

- om het aanbieden en het gebruik van de Site te vergemakkelijken en het Aanbod voorgesteld door CIVA en de ervaring van de Gebruikers te verbeteren;

- om vragen naar informatie te kunnen beantwoorden;

- voor eventuele marketingacties en aanbiedingen door CIVA voorgesteld aan de Gebruikers die ingeschreven hebben op de Newsletter;

- om hen informatie te leveren over ontwikkelingen en de werking van de Site; en

- voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn expliciete goedkeuring aan CIVA zou gegeven hebben.

4.2. MEDEDELING AAN DERDEN

CIVA behandelt de persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Zij zal deze niet aan derden mededelen behalve in de gevallen bepaald in het huidige Policy, of onder de voorwaarden bepaald bij wet, meer bepaald als hiertoe bevoegde overheden dit vragen.

Worden beschouwd als partners van CIVA: alle regionale administraties en instellingen in de uitvoering van hun opdracht, alle actoren van de toeristische, culturele en media-sector (hierna, de "Partners" ). In dit licht kan CIVA alle persoonsgebonden gegevens van zijn Gebruikers aan zijn Partners mededelen om de doelstellingen uiteengezet in paragraaf 4.1. te verwezenlijken.

CIVA mag aan derden de persoonsgebonden gegevens van zijn Gebruikers mededelen in de mate dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met zijn Gebruikers (bijv.: opdat een restaurant een reservering, uitgevoerd via de Site, zou kunnen noteren, of opdat een vervoersfirma een prijs gewonnen met de deelname aan een wedstrijd zou kunnen afleveren). In dit geval zullen deze derden deze gegevens niet aan andere derden mededelen, uitgezonderd in een van beide volgende gevallen:

(i) de mededeling door deze derden van de gegevens aan hun leveranciers of mede-contractanten in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, en

(ii) wanneer deze derden door de in voege zijnde reglementering verplicht zijn bepaalde inlichtingen of documenten aan de bevoegde overheden mede te delen in het kader van

de strijd tegen witwaspraktijken, en meer algemeen, aan elke bevoegde openbare overheid.

De mededeling van deze inlichtingen aan voornoemde personen zal in elk geval beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke of vereist door de reglementering van toepassing.

Teneinde nieuwe producten voor te stellen aan mogelijk geïnteresseerde Gebruikers, kan CIVA de persoonsgebonden gegevens van zijn Gebruikers aan derde firma’s mededelen, in zoverre dat de Gebruikers hiermee expliciet hebben ingestemd.

4.3. OVERDRACHT NAAR EEN NIET-LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

CIVA doet geen overdracht van gegevens naar een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte behalve indien dit land een aangepast niveau van bescherming verzekert in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of binnen de grenzen toegelaten door dezelfde wet, bij voorbeeld door de bescherming van de gegevens te verzekeren met aangepaste contractuele beschikkingen.

4.4. DIRECT MARKETING

De persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor direct marketing doeleinden voor producten of diensten waarvoor de Gebruiker zich niet heeft ingeschreven, behalve in geval van voorafgaande, expliciete toestemming van de Gebruiker door het aankruisen van het hiervoor voorziene vak ("opt-in").

Indien de Gebruiker zijn akkoord voor het gebruik van deze gegevens voor direct marketing doeleinden heeft gegeven, behoudt deze het recht om zich op elk ogenblik te verzetten, gratis en bij eenvoudig verzoek, tegen zulk gebruik. De Gebruiker hoeft zich enkel uit te schrijven met behulp van de overeenstemmende link op elke newsletter of het hiertoe voorziene vak aan te vinken op de Site of op elke Gebruikersaccount of nog door zijn vraag klaar en duidelijk mede te delen aan volgend adres : dataprivacy@civa.brussels. De Gebruiker staat in elk geval in voor de juistheid van de opgegeven gegevens en verbindt er zich formeel toe CIVA op de hoogte te brengen van elke wijziging van zijn gegevens.

 

5. VEILIGHEID

5.1. CIVA heeft aangepaste veiligheidsmaatregelen genomen zodat de servers die de persoonlijke gegevens hosten, in de mate van het mogelijke, het volgende belemmeren:

- behandeling, toegang of wijziging van de gegevens zonder toelating;

- ongepast gebruik of onthulling van deze gegevens; en

- illegale vernietiging of toevallig verlies van deze gegevens.

5.2 In dit opzicht zijn de werknemers van CIVA die toegang hebben tot deze gegevens gehouden aan een strikte verplichting van confidentialiteit. CIVA kan echter in geen geval verantwoordelijk gehouden worden in geval van ontvreemding van deze gegevens, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, door een derde.

5.3 De Gebruikers verbinden er zich toe zich te onthouden van alle handelingen die strijdig zijn met huidige Policy, met de A.G.V. of, in het algemeen, met de wet. Inbreuken tegen de confidentialiteit, de integriteit en de beschikbaarheid van informaticasystemen en gegevens die opgeslagen, verwerkt of uitgewisseld worden door deze systemen, of poging tot het begaan van enige van deze overtredingen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een boete van zesentwintig euro tot tweehonderd duizend euro of met één van deze straffen alleen.

 

6. DUUR VAN DE BEWARING

CIVA zal de persoonlijke gegevens van de Gebruikers bewaren gedurende de tijd nodig voor het verwezenlijken van de vooropgestelde doeleinden (zie punt 4). CIVA mag tevens persoonlijke gegevens van de uitgeschreven Gebruikers verder behouden na de hierboven omschreven periode, met inbegrip van alle correspondentie of vragen van bijstand gericht aan CIVA, om te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten die haar gericht zouden worden en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inbegrepen de fiscale wetgeving), meer bepaald het bewaren van de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde betalingen.

 

7. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

7.1. De Gebruiker kan op elk ogenblik vragen om toegang tot, rechtzetting van en, indien toepasselijk, weglating van alle persoonlijke gegevens op de database van CIVA, met uitzondering van de gegevens waartoe CIVA wettelijk verplicht is ze te behouden. Dit kan door middel van een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verantwoordelijke van het beheer:

- op volgend postadres: CIVA Stichting – Juridische dienst, Kluisstraat 55, 1050 Elsene of

- op volgend mailadres: dataprivacy@civa.brussels

7.2. CIVA zal dan het nodige doen om aan dit verzoek binnen de kortst mogelijke termijn te voldoen.

 

8. NOTA INZAKE MINDERJARIGEN

Personen onder de 18 jaar en personen die niet beschikken over hun volledige rechtsbevoegdheid mogen hun persoonlijke gegevens niet mededelen aan CIVA.

 

9. WETGEVING VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

9.1. Huidige Policy is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

9.2. Ingeval van betwistingen inzake de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van het Policy, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

9.3. De Gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van een betwisting, te trachten dit in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met CIVA, in voortkomend geval via bemiddeling, vooraleer toevlucht te zoeken in arbitrage, geschillenregeling, of elke andere vorm van regeling van geschillen.