Jobs

 • ALGEMEEN DIRECTEUR / DIRECTRICE

  De sollicitatieperiode voor deze functie is afgelopen.

   

  VACATURE - ALGEMEEN DIRECTEUR / DIRECTRICE

  De Stichting van Openbaar Nut CIVA is een centrum voor architectuur, landschapsarchitectuur en stedelijk ecosysteem. Met zijn collecties en zijn wetenschappelijke en culturele programmering valoriseert het CIVA de architectuur, de stedenbouw, de landschapsarchitectuur en het stedelijk ecosysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Het CIVA brengt een gediversifieerd cultureel aanbod (tentoonstellingen, debatten, lezingen, boekvoorstellingen, pedagogische activiteiten, workshops, rondleidingen, publicaties...) voor een divers publiek (het brede publiek, kinderen, scholieren, studenten, gespecialiseerd publiek...). Behalve een museale collectie (maquettes, tekeningen, meubilair, design, decoratieve kunst...) biedt het CIVA het publiek een bibliotheek, archieven en documentatie met betrekking tot architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en stedelijk ecosysteem. Meer informatie over de collecties en de programmering van het CIVA is terug te vinden op www.civa.brussels.

  Het CIVA wordt onderdeel van de nieuwe cultuurpool KANAL in het voormalige Citroën-gebouw, nadat dit gebouw daartoe tegen 2023 zal aangepast zijn (www.kanal.brussels).

  Aangestuurd door een raad van bestuur telt het CIVA een veertigtal medewerkers. In het kader van de invoering van een nieuw organigram werft het CIVA tegelijkertijd een algemeen directeur / directrice (AlgD) en een artistiek directeur / directrice (ArtD) aan.

  De AlgD is verantwoordelijk voor het algemene, financiële en administratieve beleid van het CIVA. Hij/zij is verantwoordelijk voor de algemene werking van de instelling, de bibliotheek en de archieven en voor de communicatie, in nauwe samenwerking met de ArtD en het CIVA-team.

  De ArtD is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en culturele programmering. In overleg met de AlgD en het CIVA-team stelt hij/zij de programmering samen en bepaalt hij/zij het profiel van het CIVA (en werkt dit verder uit) in het wetenschappelijke en culturele domein van de architectuur, de landschapsarchitectuur en het stedelijk ecosysteem en positioneert CIVA zo op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

   

  De activiteiten van het CIVA en hun financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kaderen in het beheerscontract voor de periode 2019-2023. Dit strategische beleidsmiddel legt de volgende doelstellingen vast:

  • Het verzamelen, beheren, in stand houden en ter beschikking stellen aan het publiek van archieven, documentatie, boeken en museumstukken en de valorisatie van deze collecties
  • Het valoriseren van deze materialen en het sensibiliseren van het publiek
  • Het opleiden, documenteren, informeren en aanzetten tot nadenken over het Brusselse grondgebied en zijn transformaties
  • Het valoriseren van de architectuur, de stedenbouw, het erfgoed, het landschap, het stedelijk ecosysteem en de cultuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De deelname aan de programmering van het voortraject van KANAL
  • De voorbereiding van het wetenschappelijk en cultureel project en van een beheersplan voor het CIVA voor de periode die start vanaf de fysieke integratie in KANAL
  • De deelname van het CIVA aan de opstelling en uitvoering van het architectuurproject van KANAL en de voorbereiding van de verhuis van de collecties, de activiteiten en het personeel naar KANAL
  • Het ontwikkelen en implementeren van een globale strategie en een sterk, doelgericht, levendig en innovatief communicatie- en marketingplan
  • Het implementeren van een hr-beleid dat afgestemd is op en verenigbaar is met het huidige en toekomstige functioneren van het CIVA
  • Ten dienste van het publiek, de activiteiten en het personeel een hoogwaardige infrastructuur ter beschikking stellen
  • Instaan voor een voorbeeldig administratief, budgettair en financieel beheer met oog voor duurzame ontwikkeling en gelijke kansen

   

  De Stichting zoekt een algemeen directeur / directrice met volgend profiel:

  De AlgD heeft een overtuigende visie op het strategisch en operationeel beheer van het CIVA en zijn verdere ontwikkeling in het kader van de integratie van het CIVA in KANAL. In het kader van een vijfjarig beheerscontract neemt hij/zij, in nauwe samenwerking met de raad van bestuur en de ArtD, alle nodige maatregelen om de goede werking van het CIVA ten bate van alle betrokken interne en externe actoren te waarborgen.

  De AlgD ontwikkelt een visie op het hr-beleid, op de financiering (subsidies, sponsoring, eigen inkomsten...) van de activiteiten en de werking van het CIVA, op de infrastructuur en op de communicatie.

  In een geest van synergie en samenwerking met de directie van KANAL slaat hij/zij bruggen en draagt hij/zij bij tot een constructieve en voorspoedige samenwerking tussen de verschillende operatoren en actoren die in KANAL actief zijn.

  Samen met de raad van bestuur en de ArtD staat hij/zij garant voor een voorbeeldige uitvoering van het beheer en de werking van het CIVA. Hij/zij stelt zich garant voor de duurzaamheid van de gevoerde acties, de naleving van de wettelijke kaders en de door de raad van bestuur vastgelegde regels. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het financieel en administratief beheer van het CIVA en is - samen met de ArtD - verantwoordelijk voor het dagelijks en operationeel beheer. Hij/zij zorgt voor het financiële evenwicht van de volledige werking van het CIVA en staat de ArtD bij in het beheer van de budgetten die aan hem/haar zijn toegewezen voor de wetenschappelijke en culturele programmering. Hij/zij voedt en bereidt met de ArtD het strategische beleid van de raad van bestuur voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen die op dit niveau worden genomen. Hij/zij zal samen met de ArtD verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het nieuw organogram van CIVA.

  De AlgD voert de opdrachten en activiteiten uit die in het beheerscontract 2019-2023 zijn vastgesteld en zal samen met de raad van bestuur, de ArtD en het CIVA-team verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de wetenschappelijke en culturele programmering in het algemeen en van het beheerscontract 2024-2028 in het bijzonder. (Het beheerscontract (FR en NL) en het activiteitenverslag 2018 (FR) zijn beschikbaar op de 'jobs'-pagina van de CIVA-website, bij extra informatie)

  De ontwikkeling van strategische samenwerkingsverbanden met het onderwijs, andere culturele en wetenschappelijke instellingen, overheden, de particuliere sector... maakt deel uit van zijn/haar basisopdracht. Hij/zij is de wettelijke vertegenwoordiger van het CIVA naar buiten toe en is - in samenspraak met de ArtD - de woordvoerder van het CIVA ten aanzien van het publiek, de stakeholders en de media.

  De AlgD ontwikkelt een teamgeest die essentieel is voor een harmonieus, sociaal en ecologisch verantwoord beheer van het CIVA. Hij/zij introduceert beleidsmiddelen en innovatieve technologieën om een efficiënt en transparant beheer te garanderen.

   

  Kennis en ervaring

  • Houder zijn van een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring in een functie als manager, directeur/directrice of beheerder
  • Reeds minimaal gedurende 5 jaar een managements- of directiefunctie hebben vervuld; ervaring in een museum/culturele instelling is een belangrijke troef
  • Aantoonbare competentie en ervaring hebben in het administratief en financieel beheer van soortgelijke structuren als de Stichting (vzw, stichting, culturele instelling...), met een goede kennis van budgetbeheer en boekhouding en ervaring in fondsenwerving, sponsoring, subsidiebeheer en samenwerkingsverbanden
  • Vertrouwd zijn met (culturele) communicatie en marketing
  • Met zijn/haar leiderschapsvaardigheden teams achter een visie kunnen scharen en weten te engageren voor de te bereiken doelstellingen
  • In staat zijn om initiatieven te nemen om de organisatie aan te passen aan de na te streven doelstellingen en om het initiatief en de creativiteit van de teams aan te moedigen
  • Beschikken over de noodzakelijke managementcompetenties om autonoom te handelen en knopen door te hakken
  • Geschikt zijn om projecten te leiden en activiteiten te organiseren, met aandacht voor het delegeren van verantwoordelijkheden en competenties
  • Beschikken over een goede kennis van Brussel en van de Brusselse (en Belgische) overheidsinstellingen
  • In staat zijn om strategieën te bepalen (financieel, cultureel, logistiek, management...) en deze te vertalen naar concrete acties
  • Beschikken over een goede kennis van het Frans en het Nederlands; kennis van het Engels is een troef
  • Vertrouwd zijn met de gangbare software (Word, Excel, e-mail,...); kennis van WINBOOKS is een troef
  • Kennis van en/of affiniteit met de stad, architectuur, landschap, stedenbouw en/of het stedelijk ecosysteem is een belangrijke troef

   

  Functiebeschrijving – verantwoordelijkheden

  1. Opdrachten met betrekking tot de archieven, de bibliotheek, de documentatie en de museale collecties

  • Coördinatie van de fysieke integratie van de collecties (naar aanleiding van de hergroepering van de collecties in het kader van de fusie van 6 verenigingen) met het oog op hun beheer en hun ontsluiting voor het publiek, in overleg met de ArtD en de archivarissen en bibliothecarissen
  • Voorbereiding en coördinatie van de verhuis van de collecties naar KANAL tegen 2023
  • Strategische en operationele coördinatie van het beheer van de gebouwen en depots van het CIVA
  • Aanbrengen van de eigen expertise en visie bij de ontwikkeling van een visie en strategie voor het verwervingsbeleid in het algemeen en voor de operationele, logistieke, financiële en juridische aspecten in het bijzonder
  • Coördinatie van het beheer van de archieven, de bibliotheek en de museale collecties in overleg met de ArtD en in samenwerking met de archivarissen en bibliothecarissen
  • Coördinatie van de software voor het beheer en de ontsluiting van de collecties, coördinatie van het beheersplan voor de collecties (raadplegingen, reproducties, digitaliseringen, restauraties, diensten aan het publiek, enz.), het rampenplan, het facility report, de infrastructuur met betrekking tot de collecties (conserveringsvoorwaarden, uitrusting, enz.) in samenwerking met de archivarissen en bibliothecarissen
  • Zorgen voor een maximale ontsluiting van de collecties voor het onderzoek, de opleiding, de conservatie en de restauratie van het erfgoed en voor het publiek
  • Samen met de ArtD een globale strategie ontwikkelen voor samenwerkingsverbanden (onderzoek en opleiding, overheden, culturele en wetenschappelijke instellingen, lokale - nationale - internationale verenigingen zoals ICAM, ICOM, RAB/BKA...) en, na goedkeuring door de raad van bestuur, instaan voor de uitwerking van die samenwerkingsverbanden
  • Instaan (of delegeren aan de ArtD en/of aan een ander teamlid) voor de vertegenwoordiging van het CIVA bij die samenwerkingsverbanden

   

  2. Opdrachten met betrekking tot de wetenschappelijke en culturele programmering

  • Samen met de ArtD en de raad van bestuur de culturele en wetenschappelijke strategie inzake tentoonstellingen, diverse culturele activiteiten (rondleidingen, animaties...), publicaties, lezingen, debatten, boekpresentaties... ontwikkelen
  • Opstellen van de begroting voor de wetenschappelijke en culturele programmering, in nauwe samenwerking met de ArtD, en het uitvoeren van de programmering wat de communicatie, evaluatie, exploitatie en het administratief en financieel beheer van de projecten betreft
  • Algemene coördinatie van de wetenschappelijke en culturele programmering met de andere activiteiten (bibliotheek, archieven, enz.) en met de verschillende partners

   

  3. Opdrachten met betrekking tot de voorbereiding van de integratie van het CIVA in KANAL

  • Coördinatie van de deelname van het CIVA aan het voortraject van KANAL in overleg met de algemene directie van KANAL
  • Voorbereiding en uitvoering van een beheersplan voor de programmering en werking van het CIVA in KANAL in nauwe samenwerking met de ArtD, de raad van bestuur en de directie van KANAL
  • Opvolging van het architectuurproject van KANAL en de uitvoering ervan
  • Identificatie en implementatie van synergiën met KANAL
  • Voorbereiding van het beheerscontract 2024-2028 op basis van de evaluatie van de eerste periode van vijf jaar, het wetenschappelijk en cultureel project van het CIVA en zijn beheersplan
    

  4. Opdrachten met betrekking tot de communicatie en het globale beheer van het CIVA

  • Instaan voor de uitvoering van het beheerscontract 2019-2023, coördinatie van de rapportering, vertegenwoordiging van het CIVA bij de subsidiërende instanties, voorbereiding van het beheerscontract 2024-2028
  • Coördinatie van de interne communicatie
  • Coördinatie van de externe communicatie, in overleg met de ArtD en het CIVA-communicatieteam, ontwikkeling van het marketing- en communicatieplan, permanente evaluatie van de communicatiestrategie, ontwikkeling en implementatie van instrumenten om het publiek beter te begrijpen en de resultaten daarvan vertalen in concrete en gerichte communicatie- en marketingacties
  • Ontwikkeling en uitvoering van een hr-beleid, ontwikkeling en uitvoering van het personeelsplan, aanwervingen, opleidingsbeleid, coördinatie van de payroll, uitwerking van functieprofielen, ontwikkeling en uitvoering van een beleid inzake het functioneren en de evaluatie van de werknemers...
  • Beheer van de infrastructuur, de IT en de algemene logistiek
  • Instaan voor de juridische en administratieve verantwoordelijkheden (overeenkomsten, contracten, openbare aanbestedingen, statuten...)
  • Uitwerking van de budgettaire en financiële strategie, opstellen van de jaarlijkse begroting, opvolging van de begrotingsuitvoering, opvolging van de boekhouding (in samenwerking met de externe accountant en de interne boekhouder) en financiële rapportering, voorbereiding en uitvoering van de externe financieringsstrategie
  • Coördinatie van de teams voor onthaal, bewaking en onderhoud
  • Coördinatie van het beheer en de uitbating van de boekhandel
  • Voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en opvolging van de uitvoering van de beslissingen

   

  Arbeidsvoorwaarden

  • Contract van onbepaalde duur onderworpen aan een vijfjaarlijkse evaluatie
  • Vergoeding volgens de verantwoordelijkheden met betrekking tot de functie, groepsverzekering, maaltijdcheques...
  • Belangrijkste plaatsen van tewerkstelling: Kluisstraat 1050 Brussel (CIVA) en Willebroekkaai 1000 Brussel (KANAL)

   

  Sollicitatieprocedure

  Stuur uiterlijk vrijdag 7 februari 2020 om 12.00 uur een gedetailleerd CV (maximaal 4 pagina's) en een motivatiebrief (maximaal 3 pagina's) via e-mail naar de heer Yves Goldstein, voorzitter van de raad van bestuur van het CIVA (y.goldstein@civa.brussels).

  De jury bestaat uit vier leden van de raad van bestuur van het CIVA, bijgestaan door drie externe deskundigen. De jury zal de geselecteerde kandidaten in de eerste twee weken van maart 2020 ontvangen.

  Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter van het CIVA (y.goldstein@civa.brussels).

  Elke aanvraag wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld.

   

 • ARTISTIEK DIRECTEUR / DIRECTRICE

  VACATURE - ARTISTIEK DIRECTEUR / DIRECTRICE

  De Stichting van Openbaar Nut CIVA is een centrum voor architectuur, landschapsarchitectuur en stedelijk ecosysteem. Met zijn collecties en zijn wetenschappelijke en culturele programmering valoriseert het CIVA de architectuur, de stedenbouw, de landschapsarchitectuur en het stedelijk ecosysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Het CIVA brengt een gediversifieerd cultureel aanbod (tentoonstellingen, debatten, lezingen, boekvoorstellingen, pedagogische activiteiten, workshops, rondleidingen, publicaties...) voor een divers publiek (het brede publiek, kinderen, scholieren, studenten, gespecialiseerd publiek...). Behalve een museale collectie (maquettes, tekeningen, meubilair, design, decoratieve kunst...) biedt het CIVA het publiek een bibliotheek, archieven en documentatie met betrekking tot architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en stedelijk ecosysteem. Meer informatie over de collecties en de programmering van het CIVA is terug te vinden op www.civa.brussels.

  Het CIVA wordt onderdeel van de nieuwe cultuurpool KANAL in het voormalige Citroën-gebouw, nadat dit gebouw daartoe tegen 2023 zal aangepast zijn (www.kanal.brussels).

  Aangestuurd door een raad van bestuur telt het CIVA een veertigtal medewerkers. In het kader van de invoering van een nieuw organigram werft het CIVA tegelijkertijd een algemeen directeur / directrice (AlgD) en een artistiek directeur / directrice (ArtD) aan.

  De AlgD is verantwoordelijk voor het algemene, financiële en administratieve beleid van het CIVA. Hij/zij is verantwoordelijk voor de algemene werking van de instelling, de bibliotheek en de archieven en voor de communicatie, in nauwe samenwerking met de ArtD en het CIVA-team.

  De ArtD is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en culturele programmering. In overleg met de AlgD en het CIVA-team stelt hij/zij de programmering samen en bepaalt hij/zij het profiel van het CIVA (en werkt dit verder uit) in het wetenschappelijke en culturele domein van de architectuur, de landschapsarchitectuur en het stedelijk ecosysteem en positioneert CIVA zo op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

   

  De activiteiten van het CIVA en hun financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kaderen in het beheerscontract voor de periode 2019-2023. Dit strategische beleidsmiddel legt de volgende doelstellingen vast:

  • Het verzamelen, beheren, in stand houden en ter beschikking stellen aan het publiek van archieven, documentatie, boeken en museumstukken en de valorisatie van deze collecties
  • Het valoriseren van deze materialen en het sensibiliseren van het publiek
  • Het opleiden, documenteren, informeren en aanzetten tot nadenken over het Brusselse grondgebied en zijn transformaties
  • Het valoriseren van de architectuur, de stedenbouw, het erfgoed, het landschap, het stedelijk ecosysteem en de cultuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • De deelname aan de programmering van het voortraject van KANAL
  • De voorbereiding van het wetenschappelijk en cultureel project en van een beheersplan voor het CIVA voor de periode die start vanaf de fysieke integratie in KANAL
  • De deelname van het CIVA aan de opstelling en uitvoering van het architectuurproject van KANAL en de voorbereiding van de verhuis van de collecties, de activiteiten en het personeel naar KANAL
  • Het ontwikkelen en implementeren van een globale strategie en een sterk, doelgericht, levendig en innovatief communicatie- en marketingplan
  • Het implementeren van een hr-beleid dat afgestemd is op en verenigbaar is met het huidige en toekomstige functioneren van het CIVA
  • Ten dienste van het publiek, de activiteiten en het personeel een hoogwaardige infrastructuur ter beschikking stellen
  • Instaan voor een voorbeeldig administratief, budgettair en financieel beheer met oog voor duurzame ontwikkeling en gelijke kansen

   

  De Stichting zoekt een artistiek directeur / directrice met volgend profiel:

  De ArtD heeft een overtuigende visie op de wetenschappelijke, culturele en artistieke uitbouw van het CIVA en zijn verdere ontwikkeling in het kader van de integratie van het CIVA in KANAL.

  Hij/zij positioneert het CIVA als een gangmaker van debatten en bespiegelingen over de stad, haar inrichting en bebouwing met haar impact op de omgeving. In dit kader stelt hij/zij - in overleg met de CIVA-teams en in samenwerking met andere actoren op het terrein - een gediversifieerd cultureel en wetenschappelijk aanbod aan culturele middelen voor (tentoonstellingen, publicaties, rondleidingen, animaties, workshops, lezingen, symposia, debatten...) over alle thema's die het CIVA behandelt (landschapsarchitectuur, stedenbouw, moderne en hedendaagse architectuur, stedelijk ecosysteem...). Hij/zij bevordert de culturele interdisciplinariteit.

  Het op een originele en eigentijdse manier valoriseren van de eigen collecties van het CIVA in dialoog met andere publieke en private collecties en in relatie tot de problematiek van de stad, de architectuur en de landschapsarchitectuur, vormt een essentieel onderdeel van zijn/haar opdracht.

  De ArtD ontwikkelt een visie op culturele en museale kennisoverdracht en streeft naar een evenwicht in een aanbod dat enerzijds toegankelijk is voor het grote publiek, scholen en gezinnen en anderzijds origineel en innovatief is voor het/de gespecialiseerde publiek(en).

  In nauwe samenwerking met de artistieke directie van KANAL slaat hij/zij bruggen, zorgt voor synergiën en voor een permanente interactie tussen kunst en architectuur, landschapsarchitectuur en stedelijk ecosysteem.

  Samen met de raad van bestuur en de AlgD staat hij/zij garant voor een voorbeeldige uitvoering van het beheer en de werking van het CIVA en streeft hij/zij wat het culturele aanbod betreft naar uitmuntendheid. Hij/zij zal samen met de AlgD verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het nieuw organogram van CIVA.

  Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het wetenschappelijke en culturele aanbod van het CIVA en - samen met de AlgD - verantwoordelijk voor het dagelijks, operationeel en strategisch beheer. Hij/zij zorgt voor het financiële evenwicht van het programmeringsbudget dat hem is toevertrouwd. Hij/zij beschikt autonoom over de middelen binnen het budget en de programmering die door de raad van bestuur - op voorstel van hem/haar en van de AlgD - werden goedgekeurd.

  Hij/zij voedt en bereidt met de AlgD het strategische beleid van de raad van bestuur voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen die op dit niveau worden genomen. De ArtD voert de opdrachten en activiteiten uit die in het beheerscontract 2019-2023 zijn vastgelegd en zal belast zijn met de voorbereiding van de wetenschappelijke en culturele programmering van het beheerscontract 2024-2028. (Het beheerscontract (FR en NL) en het activiteitenverslag 2018 (FR) zijn beschikbaar op de 'jobs'-pagina van de CIVA-website, bij extra informatie)

  De ontwikkeling, in nauwe samenwerking met de AlgD en de raad van bestuur, van strategische samenwerkingsverbanden met het onderwijs, wetenschappelijke en culturele instellingen, overheden... maakt deel uit van zijn/haar basisopdracht.

  De ArtD ontwikkelt een teamgeest die essentieel is voor een harmonieus, sociaal en ecologisch verantwoord beheer van een culturele programmering.

   

  Kennis en ervaring

  • Houder zijn van een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring op het vlak van architectuur, landschapsarchitectuur en/of stedelijk ecosysteem
  • Beschikken over een (inter)nationale ervaring in de museale of culturele sector (minimaal 5 jaar ervaring in een functie als programmator en uitwerker van een cultureel aanbod in de vorm van tentoonstellingen, publicaties...)
  • Beschikken over een gedegen kennis van de (geschiedenis van de) architectuur en de landschapsarchitectuur; een gevoeligheid voor het stedelijk ecosysteem is een belangrijke troef
  • Beschikken over een goede kennis van de Belgische en internationale culturele instellingen op het gebied van architectuur en landschapsarchitectuur
  • Beschikken over academische ervaring op de werkgebieden van het CIVA is een troef (kunstgeschiedenis, architectuur, landschapsarchitectuur...)
  • Met zijn/haar leiderschapsvaardigheden teams achter een visie kunnen scharen en weten te engageren voor de te bereiken doelstellingen
  • Beschikken over de noodzakelijke managementcompetenties om autonoom te handelen en knopen door te hakken
  • Beschikken over een internationaal netwerk op het gebied van de architectuur, de landschapsarchitectuur en het stedelijk ecosysteem
  • In staat zijn om een (multidisciplinair) team en een netwerk van tijdelijke en/of structurele onderaannemers en partners te bezielen en te leiden
  • In staat zijn om maatschappelijke evoluties met betrekking tot de stad, de architectuur, het landschap en het stedelijk ecosysteem te definiëren en te vertalen naar een museale visie
  • Beschikken over een kennis van het Frans en/of het Nederlands is een belangrijke troef bovenop een goede kennis van het Engels
  • Vertrouwd zijn met de gangbare software (Word, Excel, e-mail…).

   

  Functiebeschrijving – verantwoordelijkheden

  1. Opdrachten met betrekking tot de archieven, de bibliotheek, de documentatie en de museale collecties

  • Aanbrengen van de eigen expertise en visie omtrent de fysieke integratie van de collecties (naar aanleiding van de hergroepering van de collecties in het kader van de fusie van 6 verenigingen) met het oog op hun beheer en hun ontsluiting voor het publiek, in overleg met de AlgD en de archivarissen en bibliothecarissen
  • Aanbrengen van de eigen expertise en visie omtrent de verhuis van de collecties naar KANAL tegen 2023
  • Uitwerken van een visie en een strategie voor het verwervingsbeleid, in samenwerking met de experten, archivarissen en bibliothecarissen van het CIVA en in overleg met de AlgD
  • Coördinatie van de uitvoering van het verwervingsbeleid op het vlak van de identificatie van fondsen, de contacten met de schenkers en de beoordeling van fondsen voor wat hun inhoud en mogelijke wetenschappelijke en culturele valorisatie betreft
  • Aanbrengen van de eigen expertise en visie omtrent het archiefbeheer, in overleg met de experten, archivarissen en bibliothecarissen van het CIVA en in overleg met de AlgD
  • Zorgen voor een maximale ontsluiting van de collecties voor het onderzoek, de opleiding, de conservatie en de restauratie van het erfgoed en voor het publiek, middels een culturele en wetenschappelijke programmering en het onthaal van stagiair(e)s, studenten, onderzoekers en professionelen
  • Samen met de AlgD een globale strategie ontwikkelen voor samenwerkingsverbanden (onderzoek en opleiding, overheden, culturele en wetenschappelijke instellingen, lokale - nationale - internationale verenigingen zoals ICAM, ICOM, RAB/BKA...) en, na goedkeuring door de raad van bestuur, instaan voor de uitwerking van die samenwerkingsverbanden
  • Instaan voor de door de AlgD en de raad van bestuur van het CIVA gedelegeerde vertegenwoordiging in het kader van samenwerkingsverbanden

   

  2. Opdrachten met betrekking tot de wetenschappelijke en culturele programmering

  • Samen met de AlgD en de raad van bestuur de culturele en wetenschappelijke strategie inzake tentoonstellingen, diverse culturele activiteiten (rondleidingen, animaties...), publicaties, lezingen, debatten, boekpresentaties... ontwikkelen
  • Uitwerken van de wetenschappelijke en culturele programmering, beheren van de teams en het aan de programmering toegekende budget in overleg met de AlgD, bijdragen aan de communicatie, het beheer en de evaluatie van de projecten

   

  3. Opdrachten met betrekking tot de voorbereiding van de integratie van het CIVA in KANAL

  • In overleg met de artistieke directie van KANAL het culturele aanbod in het kader van het voortraject van KANAL bepalen en uitwerken
  • Samen met de AlgD, de raad van bestuur en het CIVA-team het wetenschappelijke en culturele project van het CIVA in KANAL uitwerken, in nauwe samenwerking met de artistieke directie van KANAL
  • Bijdragen aan de opvolging van het architectuurproject van KANAL en de uitvoering ervan
  • Identificatie en implementatie van synergiën met KANAL voor wat de wetenschappelijke en culturele programmering betreft
  • Bijdragen aan de voorbereiding van het beheerscontract 2024-2028 op basis van de evaluatie van de eerste periode van vijf jaar, het wetenschappelijk en cultureel project van het CIVA en zijn beheersplan

   

  4. Opdrachten met betrekking tot de communicatie en het globale beheer van het CIVA

  • Uitvoeren van de opdrachten en activiteiten zoals vastgelegd in het beheerscontract 2019-2023, bijdragen aan de rapportering, voorbereiden van de wetenschappelijke en culturele programmering van het beheerscontract 2024-2028
  • Instaan voor de interne communicatie met betrekking tot de wetenschappelijke en culturele programmering, in samenspraak met de AlgD
  • Bijdragen aan de externe communicatie van het CIVA
  • HR-beheer (werking en evaluatie) van de experten, bijdragen aan de evaluatie en opvolging van het functioneren van de andere teamleden
  • Bijdragen aan de opstelling van de jaarlijkse begroting op het vlak van het verwervingsbeleid en de wetenschappelijke en culturele programmering
  • Verantwoordelijkheid voor het budget toegekend aan de wetenschappelijke en culturele programmering, in samenspraak met de AlgD
  • Voorbereiding, samen met de AlgD, van de vergaderingen van de raad van bestuur en opvolging van de uitvoering van de beslissingen.

   

  Arbeidsvoorwaarden

  • Contract van onbepaalde duur onderworpen aan een vijfjaarlijkse evaluatie
  • Vergoeding volgens de verantwoordelijkheden met betrekking tot de functie, groepsverzekering, maaltijdcheques...
  • Belangrijkste plaatsen van tewerkstelling: Kluisstraat 1050 Brussel (CIVA) en Willebroekkaai 1000 Brussel (KANAL)

   

  Sollicitatieprocedure

  Stuur uiterlijk vrijdag 14 februari 2020 om 12.00 uur een gedetailleerd CV (maximaal 4 pagina's) en een motivatiebrief (maximaal 3 pagina's) via e-mail naar de heer Yves Goldstein, voorzitter van de raad van bestuur van het CIVA (y.goldstein@civa.brussels).

  De jury bestaat uit vier leden van de raad van bestuur van het CIVA, bijgestaan door vier externe deskundigen. De jury zal de geselecteerde kandidaten in de eerste twee weken van maart 2020 ontvangen.

  Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u een e-mail sturen naar de voorzitter van het CIVA (y.goldstein@civa.brussels).

  Elke aanvraag wordt met de grootst mogelijke discretie behandeld.